Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus on viestinnän, palveluiden, tuotteiden ja ympäristön helppoa lähestyttävyyttä.

 

Hyvä saavutettavuus kertoo tavasta, jolla ihmisen erilaiset ominaisuudet ovat otettu huomioon. muun muassa näkö-, kuulo-, puhe-, kognitio-, kieli- ja oppimisvaikeuksia sekä fyysisiä ja neurologisia vammoja ja rajoitteita.

 

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä!

 

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Yliopistolaki (37a §)

 

 

Esteettömyys tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

 

Esteettömyys tarkoittaa ympäristön, palvelun ja tarjonnan toimivuutta etenkin toimintarajoitteisten ihmisten kannalta. Esimerkiksi rakennuksiin pääsy pyörätuolilla.

 

Englanniksi:

esteetön: barrier-free

saavutettavuus: accessibility

Mitä on tiedon saavutettavuus tai digitaalinen saavutettavuus?
(Information accessibility – Digital accessibility)

Tiedon saavutettavuudella tarkoitetaan tietoa, jota tarjotaan sellaisessa muodossa, että kaikilla käyttäjillä ja oppijoilla on siihen pääsy yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tietomuoto voi olla tekstiä, kuvaa, audioaineistoa tai videota. Tietoa voidaan jakaa tai toimittaa esim. sähköisinä asiakirjoina, verkkolähteinä, videoina, äänitiedostoina ja painettuna materiaalina

 

 • joskus saavutettavan tiedon tarjoaminen ei yksin riitä. Monet erityistä tukea tarvitsevat käyttäjät ja oppijat tarvitsevat myös apuvälinetekniikan saavutettavuutta.

 

 

Päätavoite on edistää tieto- ja viestintätekniikan käytön saavutettavuutta kouluissa siten, että jokainen oppilas voi omista ominaisuuksistaan riippumatta hyötyä yhdenvertaisestiopiskelussa käytettävistä ja opiskelua tukevista laitteista, ohjelmistoista, sovelluksista ja oppimateriaaleista.

Ketkä saavutettavuudesta hyötyvät?

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki! Noin 15 % maailman väestöstä ei saavuta tietoa, ellei sitä tehdä saavutettavaksi. (WHO 2014). Lievempiä tai vaikeampiasteisia kielellisiä vaikeuksia esiintyy kaikissa ikäluokissa yhtä paljon: noin 5%-20% ikäluokasta. (Linnankylä & Sulkunen 2005)

 

Tällä hetkellä mm. Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa

 • Yli miljardilla ihmisellä, eli noin 15 %:lla maailman väestöstä, on jonkinlainen vamma.
 • 110-190 miljoonalla aikuisella on huomattavia ongelmia toimintakyvyssä.
 • Toimintakyvyttömien osuus lisääntyy mm. väestön ikääntymisen sekä kroonisten terveysongelmien myötä(WHO, 2014).
 • Noin 15 % maailman väestöstä ei saavuta tietoa, ellei sitä tehdä saavutettavaksi.
 • Oppimisvaikeuksia esiintyy n. 20-25% koko väestöstä (lievimmät ja vaikeimmat)
 • Lukivaikeuksia eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus esiintyy noin 6-10 prosentilla kaikista ikäluokista.
 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista jopa noin 30 prosentilla on oppimisvaikeuksia.

Saavutettavuuden lainsäädäntö

 • Eurooppalainen saavutettavuusstandardi EN 301 549 v1.1.2 (2015-04)
  • Standardi pohjautuu WCAG 2.0 saavutettavuuskriteeristön AA-tasoon
   (Web Content Accessibility Guidelines), jonka on tuottanut W3C (World Wide Web Consortium, 471 jäsenorganisaatiota)
  • WCAG 2.1 saavutettavuuskriteeristö on nyt testattavana, siihen on lisätty näön heikkeneminen, mobiilikäyttöliittymät, kognitio
 • Saavutettavuusvaatimukset koskevat digitaalisten palveluiden:

havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

 • Kansallinen saavutettavuuslainsäädäntö pyritään samaan voimaan 1.9.2018.

 

Saavutettavuus direktiivin tavoite

 • Edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
 • Luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
 • Parantaa digitaalisten palveluiden laatua
 • Parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita

 

Keitä direktiivi koskee?

 

 • valtion viranomaiset ja liikelaitokset (esim. ministeriöt ja virastot)
 • kunnalliset viranomaiset, mukaan lukien liikelaitokset ja koulut
 • osa eduskunnan virastoista ja Tasavallan presidentin kanslia
 • julkisoikeudelliset yhdistykset (kuten SPR, ylioppilaskunnat ja metsänhoitoyhdistykset)
 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (esim. Kela)
 • yliopistot, yliopistolain (558/2009) pykälässä tarkoitetut
 • ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetyt
 • ortodoksinen kirkko ja ortodoksiset seurakunnat
 • lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yhtiöt (esim. katsastuskonttorit, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt)

Saavutettavuus koulutuksessa

Mitä saavutettavuus tarkoittaa koulutuksessa?

Valitse tekstikoko
Taustaväri
Suomi