Oppimisvaikeus

 • Oppimisvaikeuksissa henkilön aivotoiminta on organisoitunut normaalista eroavalla tavalla. Oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä.
 • Henkilöllä, jolla on oppimisvaikeuksia, on erilainen tapa oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. Se ei ole tyhmyyttä tai laiskuutta vaan erilaisuutta.
 • Oppimisvaikeudet voivat ilmetä erilaisina ja eriasteisina:
 • kielellisinä vaikeuksina, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (luki-vaikeudet,)
 • kielellinen kehitys, vieraat kielet
 • tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksina, esim. ADHD, toiminnan ohjauksen ongelmat
 • matematiikan vaikeuksina
 • hahmottamisen ja motoriikan vaikeuksina
 • muistin ongelmina

Luki-ja oppimisvaikeuden vaikutus opiskelijaan

 • Tyypillisiä ovat:
 • epäonnistumisten välttäminen,
 • poissaolot,
 • käyttäytymishäiriöt,
 • keskittymisvaikeudet,
 • vetäytyminen ja välttely
 • sekä motivaatio-ongelmat.

* Ehkä yleisimpänä oppimisvaikeudet voivat tehdä opiskelusta erittäin väsyttävää ja työlästä, kun koko ajan joutuu toimimaan oman jaksamisensa äärirajoilla. Tästä tuloksena uupumus.

 

Päätavoite on edistää tieto- ja viestintätekniikan käytön saavutettavuutta kouluissa siten, että jokainen oppilas voi omista ominaisuuksistaan riippumatta hyötyä yhdenvertaisestiopiskelussa käytettävistä ja opiskelua tukevista laitteista, ohjelmistoista, sovelluksista ja oppimateriaaleista.

Ketkä saavutettavuudesta hyötyvät?

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki! Noin 15 % maailman väestöstä ei saavuta tietoa, ellei sitä tehdä saavutettavaksi. (WHO 2014). Lievempiä tai vaikeampiasteisia kielellisiä vaikeuksia esiintyy kaikissa ikäluokissa yhtä paljon: noin 5%-20% ikäluokasta. (Linnankylä & Sulkunen 2005)

 

Tällä hetkellä mm. Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa

 • Yli miljardilla ihmisellä, eli noin 15 %:lla maailman väestöstä, on jonkinlainen vamma.
 • 110-190 miljoonalla aikuisella on huomattavia ongelmia toimintakyvyssä.
 • Toimintakyvyttömien osuus lisääntyy mm. väestön ikääntymisen sekä kroonisten terveysongelmien myötä(WHO, 2014).
 • Noin 15 % maailman väestöstä ei saavuta tietoa, ellei sitä tehdä saavutettavaksi.
 • Oppimisvaikeuksia esiintyy n. 20-25% koko väestöstä (lievimmät ja vaikeimmat)
 • Lukivaikeuksia eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus esiintyy noin 6-10 prosentilla kaikista ikäluokista.
 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista jopa noin 30 prosentilla on oppimisvaikeuksia.

Saavutettavuuden lainsäädäntö

 • Eurooppalainen saavutettavuusstandardi EN 301 549 v1.1.2 (2015-04)
  • Standardi pohjautuu WCAG 2.0 saavutettavuuskriteeristön AA-tasoon
   (Web Content Accessibility Guidelines), jonka on tuottanut W3C (World Wide Web Consortium, 471 jäsenorganisaatiota)
  • WCAG 2.1 saavutettavuuskriteeristö on nyt testattavana, siihen on lisätty näön heikkeneminen, mobiilikäyttöliittymät, kognitio
 • Saavutettavuusvaatimukset koskevat digitaalisten palveluiden:

havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

 • Kansallinen saavutettavuuslainsäädäntö pyritään samaan voimaan 1.9.2018.

 

Saavutettavuus direktiivin tavoite

 • Edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
 • Luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
 • Parantaa digitaalisten palveluiden laatua
 • Parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita

 

Keitä direktiivi koskee?

 

 • valtion viranomaiset ja liikelaitokset (esim. ministeriöt ja virastot)
 • kunnalliset viranomaiset, mukaan lukien liikelaitokset ja koulut
 • osa eduskunnan virastoista ja Tasavallan presidentin kanslia
 • julkisoikeudelliset yhdistykset (kuten SPR, ylioppilaskunnat ja metsänhoitoyhdistykset)
 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (esim. Kela)
 • yliopistot, yliopistolain (558/2009) pykälässä tarkoitetut
 • ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetyt
 • ortodoksinen kirkko ja ortodoksiset seurakunnat
 • lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yhtiöt (esim. katsastuskonttorit, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt)

Saavutettavuus koulutuksessa

Mitä saavutettavuus tarkoittaa koulutuksessa?

Valitse tekstikoko
Taustaväri
Suomi