Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin oppijoille, joilla on luki- ja oppimisvaikeus – ja samalla kaikille oppilailleni

Näiden ideoitten tavoitteet

1.Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä saavutettavan informaation ja saavutettavan opetuksen aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista
2.Tukea opetusta saavutettavan informaation käytössä, kehittämisessä, testaamisessa, arvioinnissa sekä nykyisen käytössä olevan materiaalin saavutettavuuden arvioinnissa

Pitäisikö opetusta ja oppimateriaalia muokata luki- ja oppimisvaikeuksisia oppijoita ajatellen?

•Opettajan on melko helppoa tunnistaa luki- ja oppimisvaikeuksiset oppilas- tai opiskelijajoukosta.
•Mutta mitä sitten tehdään, kun tiedetään, että oppilaalla on luki-/oppimisvaikeuksia?
•Oppilaitoksille sopii itse asiassa oikein hyvin, että ongelma paikallistetaan opiskelijaan eikä opetuksen järjestämiseen.
•Luki-/oppimisvaikeus-leima kuitenkin merkitsee lopuksi elämää osan opiskelijoista.

Älykäs, laiska vai ei?

•Tiedetään, että älykkyys ja luki-/oppimisvaikeudet ovat erillisiä ilmiöitä.
•Luki-jaoppimisvaikeuksisiinliitetään kuitenkin helposti esim. sellaiset käsitykset, että he eivät ole kovin älykkäitä ja he epäonnistuvat koulussa. Epäonnistumista pidetään luonnollisena, ”taudin kuvaan kuuluvana” piirteenä.
•Miksi satsata sellaisiin, jotka eivät kuitenkaan pärjää? Olisi parempi käyttää resurssit ”kehityskykyisten” oppilaiden hyväksi.
•Mutta miksi leimata luki- ja oppimisvaikeuksiset oppilaat?
•Näkökulma on mahdollista myös vaihtaa oppilaasta opetukseen ja alkaa kutsua heitä vain erilaisiksi oppijoiksi.
•Erilaisille oppilaille soveltuva opetustapa mahdollistaa jokaiselle oppijalle sopivan tavan oppia.
•Haaste onkin siinä, miten luoda hyviä käytäntöjä alentamatta koulun oppimistavoitteita
•Alla on listattu muutamia henkilöitä, joilla oli tai on lukemisen erityisvaikeus eli dysleksia:

Miksi siis muokata
opetusta ja oppimateriaalia?

1.Opiskelija saa paremmat edellytykset selviytyä opinnoistaan.
2.Opiskelijan oman työskentelyn osuus lisääntyy.
3.Opiskelijan suoritukset parantuvat.
4.Muutkin opiskelijat hyötyvät opetuksen ja oppimateriaalin sovittamisesta.
5.Se on oppilaiden tasa-arvoista kohtelua, minkä vastakohta on syrjintä. Voidaan siis sanoa, että on syrjintää olla muokkaamatta opetusta ja oppimateriaalia.
6.Opetuksen muokkaaminen on yksinkertaisesti hyvää käytäntöä, jota muutenkin joka tapauksessa pitäisi tehdä ja hyödyntää olipa ryhmässä mukana diagnosoituja luki- /oppimisvaikeuksisiaopiskelijoita tai ei.
7.Kun näin toimitaan, ei ihmisiä tarvitse välttämättä diagnosoida. Vältytään leimaamiselta, osoittelulta ja itseluottamuksen menetyksiltä.
8.Opiskelijan osallistuminen lisääntyy, oppimiskokemus paranee.

Keskeisiä tukimuotoja, joita tulisi tarjota
opiskelijalle, jolla on luki- ja oppimisvaikeus

a.Tunnistaminen, mikä sisältää myös luki-testit ja lausunnon, sekä jatkotutkimuksiin ohjaamisen.
b.Yksilöllinen oppimisenohjaus ja tuki.
c.Ryhmämuotoinen oppimisenohjaus ja tuki.
d.Yhteydenpito tutorin kanssa.
e.Opiskelijan omien näkökulmien kysyminen ja etsiminen oppimiseen!
f.Opiskelijan tukeminen opinnäytetöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa ja esim. rahoituksen etsimisessä.
g.Opetushenkilökunnandysleksia-tietoisuuden ja tuen kehittämiseen tähtäävä ohjaus, koulutus, workshopit sekä ohjeistus siitä, miten toimitaan eri tyyppisissä tilanteissa.
h.Muodoltaan helposti omaksuttava, luki-/oppimisvaikeuksista oppijaa ajatellen sovitettu opetus ja arviointi.
i.Mahdollisuus käyttää henkilökohtaisiateknisiä apuvälineitä kuten puhesynteesiä, äänikirjoja, oikolukua, sananennustusta jne.
j.Puheäänentoistojärjestelmien käyttäminen auditiivisien hahmotusvaikeuksien aiheuttaman haitan vähentämiseksi.

Mitä minä voin tehdä
lukemisvaikeuksista oppijaa ajatellen?

•Käytä selkeää fonttia kuten Arial, Verdana, Helveticaja vähintään kokoa 12.
•Jos mahdollista, sijoita teksti sivulle harvennettuna, kasvata rivinväliä, kavenna palstaa.
•Selitä termit ja anna sanasto.
•Käytä ranskalaisia viivoja tai ydinasialistoja yhtenäisten tekstien sijasta.
•Käytä diagrammeja ja kuvia tekstien sijasta.
•Käytä värillistä paperia valkoisen sijasta.
•Tarjoa mahdollisuus käyttää värikalvoja valkoisenpaperin päällä. Niitä saa kirjakaupoista ja esim. luki-järjestöistä ja Daterosta.
•Käytä tekstien yhteydessä selityksiä.
•Kirjoita tehtävien palaute koneella, ei käsin.
•Käytä systemaattisesti värejä/värikoodeja antaessasi ohjeita ja palautetta.
•Huomioi sarakkeiden käyttö, esim. kaksi saraketta yhden sijasta. Lyhyet rivit on helpompi hahmottaa kuin pitkät.
•Tasoita teksti ainoastaan vasemmalta reunalta. Näin sananvälit pysyvät yhtä pitkinä.
•Tarjoa mahdollisuus käyttää näytönlukijaa digitaalisessa muodossa olevien tekstien ja internetsivujen lukemisen tukena.
•Tarjoa mahdollisuus käyttää skanneria ja/tai skannerikynää ja puhesynteesiohjelmaa paperimuotoisten tekstien lukemisen tukena.
•Tarjoa mahdollisuus muuntaa paperimuotoiset tekstit digitaaliseen.
•Tarjoa mahdollisuus käyttää äänikirjoja paperimuotoisten kirjojen rinnalla (Celia-kirjasto).
•Kun teet internetsivuja, huolehdi siitä, että niiden ulkoasun muuttaminen on yksinkertaista. (Värit ja tekstikoko)
•Käytä ei-kirjallisia materiaaleja kuten äänitteitä tai videoita aina kun mahdollista.
•Ohjaa opiskelijaa käyttämään kirjastonhoitajan apua ja ohjausta tiedonhaussa.
•Ohjaa tekstin ymmärtämisen perusteisiin esim.:
–Mitä haluan tästä tekstistä?
–Mihin kysymyksiin tämä teksti tai kappale vastaa?
–Onko tekstissä johdantokappale?
–Onko tekstissä koontikappale?
–Onko tekstissä kattava sisällysluettelo?
–Onko teksti hyvin taitettu/sommiteltu?
–Onko tekstissä diagrammeja?
–Onko tekstissä väliotsikoita?
–Eri oppiaineisiin ei sovi sama opiskelutekniikka:
Miten MINUN ainettani opiskellaan?

Mitä voin tehdä
kirjoittamisvaikeuksista oppijaa ajatellen?

•Tarjoa mahdollisuus saada muistiinpanot tai tiivistelmä paperilla jo ennen opetusta, jotta oppija voi tutustua siihen ennen opetusta. Ohjaa oppilasta tekemään siihen omat lisämerkintänsä opetuksen aikana.
•Jätä luentotiivistelmiin tilaa muistiinpanoille.
•Selitä, toista ja kirjoita näkyviin uudet termit. Anna niistä lista.
•Anna etukäteen tavoitteet ja selkeät sisällön arviointiperustelut.
•Antaessasi kirjoittamisen aiheita, käytä yksiselitteisiä otsikoita.
•Anna riittävästi aikaa taululta (heittimeltä, videotykiltä…) kopioimiseen.
•ÄLÄ PUHU SAMAAN AIKAAN kun oppilas kirjoittaa muistiinpanoja!
•Oppilas, jolla on luki- tai oppimisvaikeuksia, ei kykene samaan aikaan
1.katsomaan taululle,
2.etsimään sieltä oikean kohdan,
3.siirtämään katseensa muistiinpanoihin,
4.pitämään kirjoitettavan asian mielessään,
5.kirjoittamaan muistiinpanoja ja

keskittymään kuuntelemiseen SAMANAIKAISESTI

•Arvioidessasi tuotoksia, anna erillinen palaute tekstin sisällöstä ja sen esittämisestä esim. oikeinkirjoituksesta.
•Tarjoa mahdollisuus käyttää kynäskanneria muistiinpanojen tekemiseen painetusta tekstistä.
•Tarjoa mahdollisuus käyttää kirjoittamisen teknisiä kompensoivia apuvälineiäkuten tekstinkäsittelylaitetta, puhesynteesiä, puhuvaa oikolukua, sananennustusta, tavutusapua.

Mitä voin tehdä
kurssien ja kokeiden suunnittelussa?

•On hyvä muistaa, että koekin on ensisijaisesti oppimistilanne.
•Kokeen ei tarvitse olla jäykkä, ulkoa oppimista ja toistamista edellyttävä pelottava seremonia.
•Hyvä koe opettaa itsenäiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hahmottamiseen, etsimään ja löytääntietoa sekä arvioimaan ja soveltamaan sitä.
•Hyvä koe opettaa opiskelijaa myöntämään ja korjaamaan omat erehdyksensä ja arvioimaan suoritustaan.
•Kurssien suunnittelussa ja kokeissa voi vaihdella arviointimenetelmiä, suorituksen esittämistapoja ja koemuotoja:
–Portfoliot eli näytekansiot
–Omat esitykset /esitelmät
–Videot
–Äänitiedostot (kertomukset, kuunnelmat, äänittämällä vastaaminen kirjoittamisen sijasta..)
–Vapaasti kirjoitetut artikkelit, jutut, kirjoitukset aineistokoe (kokeessa saa käyttää annettua materiaalia tai oppikirjaa)
–Lunttilappukoe, jossa oppilas kirjoittaa – mahdollisesti ohjatusti – itselleen muistilapun kokeeseen.
•Lunttilapun tekeminen auttaa jäsentämään ja löytämään aineiston keskeisen sisällön, jolloin sitä ei tosiasiassa välttämättä tarvitse edes käyttää.
•vähentää koekammoa ja toimii hyvin esim. vieraissa kielissä yhdistettynä kielioppikirjan käyttöön.
–Ryhmäkoe–suullinen tai kirjallinen
–Suullinen koe
–Kokeellinen kotitehtävä tai tutkielma
–Skype-koe, tai e-oppimisympäristössä tehty koe (voi käyttää erityistilanteissa, kun opettaja tai oppilas ei ole kouluympäristössä kokeen suorittamishetkellä)

Huomioi kokeissa ja tenteissä myös:

a.Lisäaikaa10-15min./tunti.
b.Kysymykset äänilevyllä tai muuten kuunneltavassa muodossa.
c.Mahdollisuus tallentaa vastaukset äänitteinä.
d.Väliaikaisen sihteerin tai avustajan käyttö.
e.Kysymykset tulostettuna varilliselle paperille.
f.Kysymykset isolla fontilla.
g.Salli tietokoneen tai tekstinkäsittelylaitteen käyttö.
h.Salli työskentely erillisessä huoneessa.
i.Tarjoa tarkastus- ja oikeinkirjoituslista tai salli sellaisen käyttö.

Mitä voin tehdä
puhumis- ja kuuntelutilanteissa?

•Anna selkeät arviointikriteerit esityksille ja tuotoksille – olivatpa ne missä muodossa tahansa.
•Rohkaise käyttämään visuaalista kommunikointia kuten merkkejä, kuvia, havainnollistavia kuvioita…
•Käytä elektronista taulua aina kun se on mahdollista ja anna sillä tehty opetus tallennettua opiskelijalle. Näin hän saa mahdollisuuden kerrata siitä opetuksen etenemisen vaihe vaiheelta.
•Käytä puheäänen vahvistusjärjestelmää, mieluimmin sellaista, jossa toistetun äänen laatua voi säätää. Kokemusten mukaan säädettävä puheäänentoistojärjestelmä helpottaa monia luki- ja oppimisvaikeuksisiaoppijoita.

Huomioi, että ainakin 70 %:lla luki-/oppimisvaikeuksista oppijoista on auditiivisen erottelun pulmia. He eivät ehdi erotella ja prosessoida kaikkea mitä sanot tavallisesta puheestasi: Kysymykset äänilevyllä tai muuten kuunneltavassa muodossa.

•Ole kärsivällinen!
•Valmistaudu toistamaan ohjeet.
•Käytä helpottavia, johdattelevia ja ohjaavia kysymyksiä.
•Rohkaise käyttämään tallentavia äänityslaitteita muistiinpanojen tekemisessä: Mahdollista videonauhoitus tai äänitys muistiinpanojen tekemisen muotona. Huomioi ja helpota sen toteuttamista aina kuin tällainen tallennusmuoto on käytettävissä.
Valitse tekstikoko
Taustaväri
Suomi